Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Használati meleg víz mérése, leolvasása, elszámolása

  1. A használati meleg víz mérése

A használati meleg víz egyedi mérésére a távhőszolgáltatóval egyeztetett módon az épületek hőfogadóiban vagy épületrészenként (pl. lakásonként) van lehetőség.

Az elszámolási melegvíz-mérő csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas és hiteles mérő lehet.

A mérő beépítésének műszaki feltételei az alábbiak:

– Szerelhető legyen. A további mérőcserék a csatlakozó hollanderek oldásán-meghúzásán túl más beavatkozással ne járjanak.

– Leolvasható legyen.

– A mérő elé elzáró gömbcsapot kell beépíteni.

– A mérő előtti elzáró gömbcsap és a mérő között flexibilis csatlakozás nem lehet.

A meleg víz egyedi mérésének megvalósítása nem tartozik a távhőszolgáltató kötelezettségei közé. Az egyedi melegvíz-mérő a felhasználó vagy a díjfizető tulajdona. A melegvíz-mérő beépítéséről a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáját kell tájékoztatni, akik intézkednek a mérő plombálásáról és nyilvántartásba vételéről.

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet a melegvíz-mérők hitelességének időtartamát 8 évben állapítja meg. A mérő időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia. A javítás, illetve a hitelesítés időtartama a 30 napot nem haladhatja meg. Szükség esetén a melegvíz-mérő tulajdonosa, használója cseremérőről köteles gondoskodni.

Társaságunk a melegvíz-mérő hitelesítésével kapcsolatos tájékoztatással, a hitelesítés mérőcserével történő megoldásának megszervezésével kíván segítséget nyújtani díjfizetőinek a törvény által előírt feladatuk végrehajtásához.

A díjfizetőnek lehetősége van a jelenleg beépített melegvíz-mérő saját szervezésében történő újrahitelesítésére is. Ez esetben a mérő hitelesítését teljes körűen a mérő tulajdonosa, használója intézi, a szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adatváltozást regisztrálja a mérő kiszerelése előtt és a hiteles mérő beszerelése után, valamint plombálja a mérőt.

A hitelesítés lehetséges módjairól, annak költségeiről, a szükséges eljárásról részletes információkat tartalmaznak az érintetteknek kiküldött tájékoztatók, de további felvilágosítással szolgálnak társaságunk ügyfélszolgálatának munkatársai is.

Amennyiben a melegvíz-mérő hitelesítésére sem a mérő cseréjével, sem újrahitelesíttetésével nem kerül sor, úgy a szolgáltató az ügyfelet a vonatkozó 19/2016. (VI. 24.) Önkormányzati rendelet értelmében mérővel nem rendelkező díjfizetőnek tekinti és ennek megfelelő díjat számláz.

2. Melegvíz-mérők leolvasása, a melegvíz-felhasználás elszámolása

Az egyedi melegvíz-mérők leolvasását a szolgáltató hat hónaponként végzi, a leolvasás időpontjáról a díjfizetőt előre értesíti. A sikeres leolvasást követően a szolgáltató az elszámolási időszakot követő második hónap számláiban elszámol a díjfizetővel az elszámolási időszakban részfizetésként megfizetett és a mért fogyasztás szerinti tényleges melegvíz-hődíj, valamint vízdíj különbözetével. A következő havi részfizetések alapját az előző elszámolási időszak átlagfogyasztása képezi.

A díjfizetők kötelesek biztosítani az egyedi melegvíz-mérők leolvasását, ellenőrzését.

A melegvíz-mérő leolvasásának meghiúsulása esetén továbbra is az előző mért elszámolási időszak átlagfogyasztása kerül számlázásra. Amennyiben a következő elszámolási időszak végén sem sikerül a melegvíz-mérőt leolvasni, úgy a felhasználó/díjfizető levélbeni felszólítást kap a melegvíz-mérő leolvashatóságának biztosítására.

Ha a felszólító levélben közölt időpontig a mérőt a távhőszolgáltató nem tudja leolvasni, úgy a felhasználót/díjfizetőt a következő hónaptól mérővel nem rendelkező felhasználónak/díjfizetőnek kell átsorolni, addig pedig a részfizetésként kiszámlázott melegvíz-mennyiséget kell a tényleges felhasználásnak tekinteni. Amennyiben az átsorolt felhasználó/díjfizető újból egyedi melegvíz-mérő alapján kíván elszámolni, úgy ugyanazt az eljárást kell lefolytatni, mint az első alkalommal mérőt beépítő felhasználóknál/díjfizetőknél.

  • Melegvíz-mérővel nem rendelkező díjfizetők melegvíz-felhasználásának elszámolása

Ha a felhasználó/díjfizető egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkezik, akkor a havi meleg víz felhasználása a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint kerül meghatározásra.

  • A használati meleg víz csatorna- és vízterhelési díjának számlázása

A használati meleg víz csatorna- és vízterhelési díját a helyi víziközmű-szolgáltató számlázza a felhasználók/díjfizetők felé.