Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. (9024 Győr, Orgona utca 10.) a területen elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és a rögzített képfelvételek felhasználásáról a GYŐR-SZOL Zrt. Adatbiztonsági és Adatvédelmi szabályzatot készített, mely a Biztonsági Osztályon hétköznap 8-15 óra között, előzetes bejelentkezést követően elérhető.

 

1. A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője (adatkezelő)

 

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 9024 Győr, Orgona utca 10.

Cégjegyzékszám: 08-10-001825

Adószám: 11693062-2-08

Postacím: 9002 Győr, Pf. 95.

E-mail: info@gyorszol.hu

Telefonszám: +36 (96) 505-055

 

2. Az adatkezelés célja

A vagyoni javak megóvása, a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének biztosítása, valamint az ezek sérelmére elkövetett cselekmények visszaszorítása, továbbá bekövetkezésük esetén azok felderíthetősége. Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített felvételeket a felvétel készítésétől számított 7 naptári napig tároljuk.

 

A felvételekhez az erre irányadó szabályzat alapján csak

– a betekintésre okot adó esemény bekövetkezése esetén az Adatkezelő képviselője a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek betartásával,

– az érintett (akiről a felvétel készült),

– a jogos érdekét valószínűsítő személy kérésére zárolt felvételbe a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a megkereső bíróság, illetve az eljárásra illetékes más hatóság (pl. rendőrség) jogosult hozzáférni.

Az adatokat Adatkezelő saját rendszerében, megfelelő fizikai, logikai és adminisztratív biztonsági intézkedésekkel védett, korlátozott hozzáférésű szerverén tárolja, azokhoz csak a fenti esetekben enged hozzáférést.

 

3. Kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő a megfigyelőrendszer üzemeltetése során a területre belépő személy képmását, és cselekvését rögzíti.

A kamerarendszer hangot nem rögzít.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a kamerával megfigyelt területen tartózkodó személyek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f/ pont), mely jelen esetben: vagyonvédelem, és az Adatkezelő dolgozóinak és Ügyfeleinek személyi és vagyoni biztonsága.

 

5. Adattovábbítás/egyéb címzett: Az, akinek jogos érdeke érvényesítésének céljából az általunk rögzített felvételt büntetőeljárás, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárás keretében kívánja felhasználni, a felvétel rögzítésétől számított 7 naptári napon belül, jogának vagy jogos érdekének valószínűsítésével kérheti, hogy az adatot ne töröljük. Ebben az esetben az adatot zárolási jegyzőkönyv felvétele mellett tároljuk, és az eljárást lefolytató szerv, vagy hatóság (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) megkeresésére vagy adatkérésére továbbítjuk.

 

6. Az adatkezelés időtartama: a felvétel készítését követő 7 naptári nap elteltével a felvételeket töröljük, kivéve a törlés mellőzésére irányuló, az érintett, vagy jogos érdeket valószínűsítő egyéb érdekelt által előterjesztett kérelem 7 naptári napon belüli előterjesztése esetén.

 

7. A felvételekhez hozzáférést biztosító személy:

GYŐR-SZOL Zrt. Biztonsági Osztályvezető

Tel: +36 (96) 505-055 E-mail: biztonsag@gyorszol.hu

 

8. Az Ön jogai:

 

Tájékoztatáshoz és törlés kéréséhez való jog, melynek keretében Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 7 naptári napon belül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen Önnel összefüggésben, valamint ezzel kapcsolatosan törlési kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy:

– milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételekkel kapcsolatban kér tájékoztatást,

– miről ismerjük fel Önt,

– milyen módon kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton).

 

Zároláshoz való joga alapján Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 7 naptári napon belül az Adatkezelőtől kérheti a felvételek zárolását. A kérelemben meg kell jelölnie:

– milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételek zárolását kéri,

– milyen okból kéri a felvétel zárolását.

 

Betekintéshez való joga alapján Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 7 naptári napon belül az Adatkezelőtől kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben meg kell jelölni:

– milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételekbe kíván betekinteni,

– melyik napon kíván betekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelmében a felsorolt jogain kívül kérheti adatainak helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.

Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

 

– GYŐR-SZOL Zrt. adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Erős László Péter
Postacím: 9002 Győr, Pf. 95. e-mail: adatvedelem@gyorszol.hu, telefon: +36 (30) 650-1718

 

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu

– A Társaság, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék. Az illetékes bíróságok a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon érhetőek el.