Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Távhőszolgáltatás számlázása

A számlázás általános rendje

A távhőszolgáltatási számlák havi rendszerességgel, az áfatörvény 58.§-ának megfelelően kerülnek kiállításra. A havi számlákban az egyes díjak számlázási időszaka eltérő, ezek az időszakok a számlán az érintett hónap feltüntetésével jelennek meg a számlatételek között, a távhőszolgáltatási számla 3. oldalán.

A számla a jogszabályokban előírt kötelező tartalmi követelményeken túlmenően használati melegvíz-mérő esetében az elszámoláskori mérőállást is tartalmazza.

A számlázott díjak – forintra kerekített – összege az áfa alapja. A számlában felszámított áfa mértékét a mindenkor hatályos áfa- törvény tartalmazza.

A távhőszolgáltató a havi számlákat a díjfizető által bejelentett levelezési címre kézbesíti, amely eltérhet a fogyasztási hely címétől.

A számlákat minden hónap első dekádjában készítjük el, és úgy kézbesíttetjük díjfizetőinknek,hogy a számlán feltüntetett fizetési határnap előtt legalább 15 nappal kézhez kapják.

A távhőszolgáltatás  jellegéből következően havi rendszerességgel minden hónapban – általában – egy számla kerül elkészítésre, amennyiben a díjfizető egyedi melegvíz-mérővel rendelkezik, akkor a melegvíz-fogyasztását a mért mennyiség alapján hat hónaponként kell elszámolni, melyről kiállított számla a havi részszámlával együtt kerül kiküldésre.

A távhőszolgáltatási havi részszámla tartalmazza a fűtési alapdíjat, a fűtési hődíjat, valamint a használatimelegvíz-készítésre fordított hőmennyiséghődíj és a meleg víz elkészítéséhez felhasznált ivóvíz vízdíj havi részfizetését.

A fűtési alapdíjat a tárgyhónapban számlázzuk ki a díjfizető tulajdonában, használatában lévő helyiségek fűtött légtérfogata után, az igénybe vett szolgáltatás szerint. A fűtési alapdíj és/vagy meleg víz alapdíj 1/12-ed részét kell a tárgyhónapban megfizetni.

A fűtési hődíj a fűtési idényben havonta kiszámlázott hőmennyiség.

Ha az épületnek több tulajdonosa van, akkor a díjak kiegyenlítése történhet együttesen vagy épületrészenként (pl. lakásonként) külön-külön is. A díjfizetés módját, illetve épületrészenkénti díjfizetés esetén a megosztás módját a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező fizetési megállapodás rögzíti.

Az épület fűtésihő-felhasználásának, fűtésihő-díjának épületrészek közötti szétosztása az alábbiak szerint történhet:

1. Az épületrészek fűtött légtérfogata arányában vagy bármilyen más, a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

2. Ha van radiátorokra felszerelt költségmegosztó vagy költségmegosztó funkciót ellátó, az épületrész fűtésihő-felhasználását mérő fűtésihőfogyasztás-mérő, abban az esetben az épületrészenkénti hőfelhasználás után fizetett fűtési hődíj mint részfizetés az alábbiak szerint kerülhet megállapításra, kiszámlázásra:

– az épületrészek fűtött légtérfogata arányában,

– az épületrészek előző fűtési idény költségmegosztó méréseit figyelembe vevő fűtésihő-felhasználásának arányában,

– bármilyen más, a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

Távhőszolgáltatási elszámoló számla költségosztós mérés esetén:

Az elszámolás a fűtési idény után történik meg, amikor a költségmegosztó mérők leolvasása és kiértékelése után a felhasználó képviselője megadja a  távhőszolgáltatónak a tényleges felosztási arányokat. A távhőszolgáltató ezt követően készíti el az elszámoló számlát a közös képviselő által megadott arányoknak megfelelően fizetendő és a részfizetésként megfizetett fűtésihő-díj különbözetéről.

A fűtési elszámoló számla minden esetben a havi részfizetési számlától elkülönülten, külön számlában készül a fűtési idényt követően évente egyszer a közös képviselő által megadott adatok kézhezvételét követő 30 napon belül.

A díjfizető helyre vonatkozó, elszámolt időszak mennyiségi adatait az elszámoló számla mellékleteként megküldött tájékoztató levelünk tartalmazza.

A használati meleg víz készítésére fordított hőmennyiség hődíját, valamint a vízdíj fogyasztással arányos részét az alábbiak szerint számlázzuk és számoljuk el:

Ha a díjfizető egyedi melegvíz-mérővel rendelkezik, akkor a meleg víz fogyasztását a mért mennyiség alapján hat hónaponként kell elszámolni. Két elszámolási időszak között a díjfizető havonként az előző elszámolási időszak egész m3-re kerekített átlagfogyasztása (minimum 1m3) alapján részfizetést teljesít.

Részfizetésként az elszámolási időszakban megfizetett és a mért fogyasztás szerinti meleg víz hődíj, valamint vízdíj különbözetét a szolgáltató az elszámolási időszakot követő második hónapban, a havi részszámlától elkülönülten, elszámoló számlában jóváírja vagy pótterhelésként kiszámlázza.

A fogyasztói és díjfizetői változások akkor lesznek a tárgyhavi számlán átvezetve, ha azok legkésőbb a számlakészítést megelőző hónap 30. napjáig a távhőszolgáltató rendelkezésére állnak.

Társaságunk a díjfizető-változás vonatkozásában a 19/2016. (VI.24.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról 5 § (3)-(4) pontja szerint jár el:

„ (3) A díjfizető személyében bekövetkező változás bejelentésére a TKSZ és a távhőszolgáltató Üzletszabályzata szerint kerül sor. Ha az ennek megfelelő bejelentés a díjfizető személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül megtörténik, akkor a távhőszolgáltató a tényleges díjfizető változás napjának megfelelően szerepelteti a változást a nyilvántartásaiban. Amennyiben a változás bejelentés ideje a tényleges díjfizető változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a távhőszolgáltató a bejelentés napját tekinti a díjfizető változás napjának, és ezzel a nappal szerepelteti a változást nyilvántartásaiban, továbbá ettől a naptól számol el a szolgáltatásokkal a régi és az új díjfizetővel.

(4) Amennyiben csak az egyik (vagy a régi, vagy az új) díjfizető jelenti be a (3) bekezdés szerint a díjfizető személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon (adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás esetén bérleti szerződés, csereszerződés) bizonyítandó, továbbá a 8. § (2) bekezdés szerinti melegvíz-mérővel rendelkezők esetében a (5) bekezdés szerinti elszámoláshoz a régi és az új díjfizető által elismert melegvíz mérési adatnak is rendelkezésre kell állni. „

A fogyasztói és díjfizetői változások bejelentése a távhőszolgáltató által rendszeresített nyomtatványok ügyfélszolgálati irodában való kitöltésével és/vagy távhőszolgáltatói átvételével történik meg. Ezen túl lehetőség van a nyomtatványok e-mailen (info@gyorszol.hu) történő megküldésére is.