Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

A Társaságnál alkalmazott jogszabályok jegyzéke

JogterületJogszabály
Általános jogalkalmazás2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 2000. évi C. törvény a számvitelről
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) Önkormányzati rendelet
Munkavédelem1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
TűzvédelemAz Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Környezetvédelem1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének,
a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelet
 A köztisztaságról szóló 68/2003. (XII. 19.) Ök rendelet
 A településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) Önkormányzati rendelet
Vízminőségvédelem1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, és a vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
Hulladékgazdálkodás2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól
 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről
 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról
 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről
 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 28/2005. (VII. 08.) Ök rendelet
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 30/2016. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet
 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról
Zajvédelem27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Termékdíj2011. LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. LXXXV. törvény végrehajtásáról
Levegővédelem306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységekről
 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 20/2002. (III. 30.) KöVIM rendelet a polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról
TalajvédelemA termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
 A talajterhelési díjról szóló 2/2013. (I. 25.) Önkormányzati rendelet
Szállítás261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 561/2006/EK RENDELET a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)
 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékekről
 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
Temetkezés1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
 A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet
Ingatlangazdálkodás1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 42/2003. (X. 10.) Ök. rendelet
 A vásárokról és a piacokról szóló 4/2004. (II. 20.) Ök. rendelet
 Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet
 A parkolóhely-létesítés szabályairól szóló 5/2018. (I.26.) Önkormányzati rendelet
 Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet
 Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet
Parkolás1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 A fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) Önkormányzati rendelet
Távhőszolgáltatás2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 A távhőszolgáltatásról szóló 19/2016. (VI. 24.) Önkormányzati rendelet