Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Kiadó pult a Vásárcsarnokban

Kiadó pult a Vásárcsarnokban

A győri Vásárcsarnokban kiadó egy 9 négyzetméteres pult, amely kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe, kivéve cipő-, divatáru profil. A pályázatban meghirdetett területre 5 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

Pályázni postai úton lehet, vagy e-mailben a piacok@gyorszol.hu címen.


Címünk:
9024 Győr, Orgona u. 10.,
vagy
GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok
9023 Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre.

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiséget:

Cím: Győr, Herman Ottó u. 25. Vásárcsarnok 4 sz. Pult
Hrsz.: 4346/8 9
Terület: 9 m2
Kikiáltási ár: 3.500,-Ft+Áfa (m/2 hó)

A pályázatban meghirdetett nem lakás célú ingatlanokra 5 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően a bérlő kérelme és a bérbeadó döntése alapján – amennyiben a bérlőnek nincs bérleti díj- és közszolgáltatási díj tartozása a bérbeadó és a közszolgáltatók felé – meghosszabbítható.

Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe, kivéve cipő-, divatáru profil.

A bérleti díj, és a bérleti szerződésből eredő, bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek biztosítására a bérbeadó pénzbeli biztosítékot (kaució) köt ki, amelynek mértéke 3 havi bérleti díj összege.

 

A pályázat nyertese az a személy, aki a bérbeadóhoz történő befizetés teljes összegét tekintve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjat, vagy a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja, amennyiben nincs bérleti díj és közszolgáltatási díj tartozása sem a bérbeadó, sem a közszolgáltatók felé. Azonos ajánlatok esetén az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be.

 

A pályázatot írásban kell megküldeni a GYŐR-SZOL Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy a GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma
  • gazdasági társaság esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány/aláírás-minta, bankszámlaszáma
  • nyilatkozat a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról,
  • gazdasági társaság esetében a pályázat benyújtási időpontját megelőző 15 napnál nem régebbi hiteles igazolás arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.
  • profil megjelölését
    A pályázat elektronikus levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail címre is benyújtható.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 26. 12.00 óra

 

Amennyiben a pályázat nyertese az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést a bérbeadóval nem köti meg, úgy az üzlet bérleti joga azt a pályázót illeti meg, aki a következő legjobb ajánlatot nyújtotta be, vagy azonos összegű ajánlatok esetén, aki pályázatát előbb nyújtotta be.

 

Az üzlet a helyszínen megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A birtokba adás időpontja a bérleti szerződés megkötését követő 8 munkanap. A bérleti díj fizetési kötelezettség a birtokbavétel napjától áll fenn. A felek jogait és kötelességeit, valamint a részletes szabályokat a bérleti szerződés tartalmazza.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a GYŐR-SZOL Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál (9023 Győr, Herman O. u. 25, tel: 06/20-551-0250, üi.: Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu ) szerezhető be.