Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF - 1)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF - 1)a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő közhasználatú területeken végzett, kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek gyakorlásakor


1. Az általános szerződési feltételek létrehozásának célja, hatálya, fogalmai   

1.1. Az általános szerződési feltételek létrehozásának célja   

1.1.1. A közhasználatú zöldterületek fenntartásával, üzemeltetésével és technikai kezelésével kapcsolatos feladatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról szóló 69/2003. (XII.19.) Ök rendelet, illetve a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök rendelet alapján a GYŐR-SZOL Zrt. (a továbbiakban: Kezelő) útján látja el.   

1.1.2. A 69/2003. (XII.19.) Ök rendelet alapján nyomvonalas létesítmények, továbbá az ezekkel összefüggő közbeiktatott műtárgyak, tartozékok és helyhez kötött építmények tervezéséhez, engedélyezéséhez, létesítés megkezdéséhez, munkaterület átadásához megszüntetéséhez, megváltoztatásához, elkészítést követően a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz - amennyiben közhasználatú zöldterületet érint - a Kezelő előzetes hozzájárulását ki kell kérni. A Kezelő hozzájárulásának megadásával és a zöldterületet érintő használat megkezdésével a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 205. §-nak (1) bekezdése a alapján szerződés jön létre a Kezelő és a Használó (lásd: 1.3.3.) között.   

1.1.3. A Győr Város tulajdonában álló   

- közterületi zöldterületek állapotának megőrzése,    
- a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása, az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep, nádas) rongálásának, pusztításának, értékcsökkentésének megakadályozása,       
- a zöldfelületi funkció megőrzése, a környezeti igényeknek megfelelő - egyedsűrűségének megtartása,   
- a Társaság által a lakosság részére végzett hulladékszállítási, parkolási, köztisztasági, közterület működésével összefüggő közszolgáltatások ellátásának biztosítása érdekében    
a Kezelő - a Kezelő és a Használó között a közhasználatú terület használatának feltételei tárgyában létrejött megállapodás – általános feltételeinek meghatározása érdekében általános szerződési feltételeket tesz közzé.   

1.2. Az általános szerződési feltételek személyi, tárgyi, területi és időbeli hatálya

1.2.1. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya a GYŐR-SZOL Zrt.-re, mint Kezelőre, valamint az 1.3.3. pontban meghatározott Használóra terjed ki.   

1.2.2. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya a Kezelő kezelésében lévő közhasználatú zöldterület állagára, állapotára, felépítményeire, berendezéseire, utcabútoraira, játszóeszközeire, közterületi hulladékgyűjtőire, a területen található növényekre, a terület talajára, annak állagára, állapotára, valamint az ár- és belvízvédelmet szolgáló töltésekre, csatornákra, árkokra, holtágakra, tározótavakra, vízi műtárgyakra, azok annak állagára, állapotára, valamint a Kezelő által végzett hulladékszállítási közszolgáltatást érintő, a Használó által végzett feladatokra terjed ki.    

1.2.3. Az általános szerződési feltételek területi hatálya valamennyi, a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő bel- és külterületi ingatlanra kiterjed.     

1.3. Az általános szerződési feltételekben használt fogalmak meghatározásai   

1.3.1. Zöldterület: Az általános szerződési feltételek alkalmazása során zöldterületnek, közhasználatú zöldterületnek, védőterületnek minősülnek zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról szóló 69/2003. (XII.19.) Ök rendelet fogalom-meghatározásai.    
1.3.2. Kezelői hozzájárulás: A zöldterület használatára irányuló kérelemre a Kezelő által kiadott, az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel együtt hatályosuló feltételrendszer.    
1.3.3. Használó: A GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő területen kezelői hozzájárulás birtokában tervezési, kivitelezési, vagy az általános rendeltetéstől eltérő, más feladatot ellátó személy, vagy szervezet.

1.3.4. Jóteljesítési biztosíték: 20 m2-t meghaladó zöldterületi bontás esetén bontási engedély csak akkor igényelhető, ha a kivitelező     
     - vagy bankgaranciát nyújt a GYŐR-SZOL Zrt. részére
     - vagy a helyreállítás költségét letétbe helyezi az erre a célra elkülönített
       10400401-49565054-52541061 számlaszámra és ezt igazolja.


2. A zöldterületek igénybevételére vonatkozó általános és speciális szabályok.

2.1. A zöldterületek igénybevételére vonatkozó általános szabályok.   

2.1.1. A kivitelező (Használó) köteles gondoskodni a kivitelezés tartama alatt az érintett zöldterület védelméről. A Használó köteles a tőle elvárhatóan legnagyobb mértékben gondoskodni a tervezés és a kivitelezés tartama alatt az érintett zöldterület védelméről.    

2.1.2. Az eltávolított, elpusztult, kivágott, vagy sérült növényzet pótlására a pótolandó növény fajtáját, törzskerületét, vagy egyéb paraméterét, az ültetési helyét és a teljesítés időpontját a Kezelő a kezelői hozzájárulásban határozza meg. A Kezelő előírhatja, hogy a pótolt, átültetett, vagy telepített növényeket csak meghatározott időszak, vagy előírt kertészeti szakmunka ellátása és jó növekedési mutatók esetén veszi át.    

2.1.3. A zöldterület kezelői hozzájárulás egyéb szakhatósági, illetve kezelői engedélyek beszerzése alól nem mentesít.   

2.1.4. Kivitelezési munkálatok csak érvényes kezelői hozzájárulás birtokában végezhetőek. Kezelői hozzájárulás hiányában végzett tevékenység esetén a GYŐR-SZOL Zrt. a birtokháborításra irányadó szabályok szerint jár el.    

2.1.4.1. 24/2009. (VI.19.) Ök. rendeletnek megfelelően a bontási engedély kérelem benyújtásánál kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy bankgaranciát biztosít, vagy letétbe helyezi a helyreállítás költségét, az erre elkülönített számlaszámra. Az eredeti bankgarancia levelet a GYŐR-SZOL Zrt.-hez kell eljuttatni a kérelemmel egyidejűleg.

2.1.4.2. A biztosíték mértékének meg kell egyeznie a rendezett zöldterületet érintő bontási munkák helyreállítására vonatkozó tervezői költségvetésben meghatározott összeggel, de legalább az Összevont Építőipari Normarendszer szerint, nettó 2.000,- Ft rezsi óradíjjal számított összeggel, melyet évente az infláció mértékével indexálni kell.

2.1.5. A kezelői hozzájárulás a kiadástól számított egy évig érvényes.    

2.1.6. A Használó az engedélyellenes munkavégzésért kártérítési felelősséggel tartozik. A Kezelő kezelésében álló zöldterületen, annak tartozékaiban, felszerelésében, a zöldterületen található berendezésekben, növényekben okozott kárt köteles külön felhívás hiányában is megtéríteni.    

2.1.7. A nyomvonalas létesítményekkel kapcsolatos kezelői hozzájárulásért díjat kell fizetni. A díj mértékét a Kezelő állapítja meg, melynek jelenlegi összege bruttó 4.200.- Ft.

2.1.8. Amennyiben a kivitelezési munkálatok autóbuszvárók közvetlen közelében halad el, úgy abban az esetben a kivitelezőnek az autóbuszvárók reklámfelületének bérlőit a várható kivitelezési munkálatokról értesíteni és tájékoztatni szükséges. Továbbá bárminemű kár keletkezése esetén a helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli.   

2.1.9. Amennyiben a kivitelezési feladat közterületi játszóeszköz kiemelésével, vagy áthelyezésével jár, úgy valamennyi, a kiemeléshez, telepítéshez, szállításhoz, raktározáshoz kapcsolódó költséget a Használó köteles viselni.     

2.2. A kezelésben lévő ingatlanokra és a végzett szolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó speciális szabályok.   

2.2.1. Fizető parkolóhelyek nyomvonalát érintő kivitelezési feladatok.   
Amennyiben a nyomvonal, vagy az egyéb célú igénybevétel Társaságunk kezelésében lévő fizető parkolóhelyeket érint, a parkolóhelyek kivitelezés időtartamára történő megváltása érdekében a Használó köteles felvenni a kapcsolatot a GYŐR-SZOL Zrt. Parkolóhely-üzemeltetési üzletág Győr, Jókai u. 7-9. T: 96-512-570, mobil: 20-956-5700 és a 20-580-6515 számokon található munkatársaival. A használat feltételeire az üzletág által megadott előírások az irányadók.    

2.2.2. Fákat, cserjéket, egyéb növényeket és környezetüket érintő kivitelezési feladatok.
   
2.2.2.1. A kivitelezési nyomvonalba eső fák, valamint több cserje kivágása ügyében Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységéhez (Környezetvédelmi csoport Győr, Honvéd liget 1. T: 96/500-440) kell fordulni.   
Tájékoztatjuk, hogy a fák védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.§ és 6.§-a értelmében az a tulajdonos vagy vagyonkezelő, aki fát akar kivágni, e szándékát köteles - a fa kivágás tervezett időpontját megelőzően harminc nappal - az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél a 6§ (2) bekezdésnek megfelelő tartalommal kérelmezni.

2.2.2.2. A kivitelezési munkák elvégzése során megrongált zöldterületet a Használó az eredeti állapotnak megfelelően köteles helyreállítani.    

2.2.2.3. Összefüggő, gondozott felület esetén a megrongált területet gyeptéglázással kell helyreállítani, melynek során a gyepszőnyeg illeszkedésénél keletkező hézagok megszüntetését fűmaggal kevert termőföld felhasználásával kell elvégezni. Egyéb esetekben a zöldterület helyreállítását 10 cm vastagságú humusz terítésével, valamint 5 dkg/m2 gyommentes fűmag vetésével kell elvégezni. Építési törmelékkel, kaviccsal szennyezett humuszterítést nem fogadunk el. A füves területet a Kezelő a harmadik fűnyírást követően minősíti, illetve veszi át. A fűnyírások időpontjáról értesítést kérünk.   

2.2.2.4. A területen található cserjék, fák védelme érdekében - amennyiben a tervezett földkábel meglévő fák gyökérzónájának közelében húzódik - a tőtől számított 1,5 méteres körben a gyökerek megközelítésénél 2-2 méter hosszúságú védőcsövet kell elhelyezni átsajtolásos, vagy fúrásos kivitelezéssel. Amennyiben három éven belül a fák kipusztulnak vagy azokon kipusztulásra utaló tünetek találhatóak, úgy a Használónak kell a már elszáradt és kipusztulás jelét mutató fák pótlásáról - az elhalt fák eltávolításával együtt - a Kezelő által megadott időpontban és módon gondoskodni.   

Közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz és légáteresztő felületet kell hagyni.

2.2.2.5. Meglévő fák közvetlen környezetében csak kézzel és különös óvatossággal lehet a kivitelezési munkálatokat elvégezni.    

2.2.2.6. Amennyiben a tervezett létesítmény nyomvonala lakosság által kialakított és ápolt közterületi virágágyások környezetében halad, a kivitelezési munkálatokat nagy körültekintéssel és figyelemmel kell végezni.    

2.2.2.7. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a növényekben bárminemű kár keletkezése várható, úgy azok áttelepítéséről a Használónak saját költségén a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt gondoskodnia kell. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a növények sérülése várható, úgy azok azonos értékű növényzettel történő pótlásáról a tevékenység befejezésével egy időben, illetve a Kezelő engedélye alapján az első vegetációs időszakot követően a Használónak saját költségén kell gondoskodnia.   

2.2.2.8. Amennyiben a kivitelezés ideje alatt vagy azt követően három éven belül a fák, örökzöldek, cserjék kipusztulnak, úgy a Használót terheli azok pótlása. A növények pótlását a kivitelezéssel érintett, vagy indokolt esetben az azt követő vegetációs időszakban kell elvégezni.   

2.2.2.9. Körforgalom középpontjában található zöldterület érintő kivitelezési feladat esetén a mérőegységgel felszerelt vízvételi lehetőség biztosításáról a Használónak kell gondoskodnia.
A vízmérő aknát fel kell szerelni olyan hosszúságú locsoló tömlővel, amely a körforgalomban lévő telepített összes növény gondozásához elegendő.

2.2.2.10. Amennyiben a tervezett nyomvonal térkő, valamint gyeprács burkolatokon halad keresztül, a burkolatok megóvása érdekében a földkábelt átfúrásos kivitelezéssel kell elhelyezni.    

2.2.2.11. A légkábelek elhelyezéséhez a fák szakszerű metszését a Használó saját költségén köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. Továbbiakban a légkábelek állagának megóvása érdekében a Használó, vagy a kábel tulajdonosa köteles - saját költségén - a szakszerű koronaalakítási munkálatokat elvégezni a zöldterületek technikai kezelőjével történt egyeztetést követően.    

2.2.3. A közhasználatú zöldterület egyéb berendezéseire vonatkozó szabályok   

2.2.3.1. A kivitelezési munkálatok során körültekintéssel kell dolgozni a közterületen lévő lakossági hulladéktároló edények és utcabútorok környezetében, továbbá biztosítani kell az utcában a rendszeres hulladékszállítás feltételeit.    

2.2.3.2. A kivitelezési munkálatok során a vezetékek nyomvonalába eső építmények, utcabútorok, köztéri berendezések és felszerelések (favédőrács, hulladékgyűjtő edény, stb.) elhelyezéséről a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt, majd a kivitelezési munkálatok befejezését követően - a Kezelő által kijelölt raktárterületre történő be- és kiszállítással - a Használónak saját költségén kell gondoskodnia.   

2.2.4. Építési területekre vonatkozó rendelkezések    

2.2.4.1. Az építési területek és a felvonulási útvonalak tisztán tartásáról, a munkaterület átadásától az üzembe helyezési eljárásig a kivitelező, több kivitelező esetén ennek megszervezéséről a lebonyolító köteles gondoskodni. A közműépítéssel kapcsolatos közterület felbontási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy az a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetést ne akadályozza. Az úttest felbontásánál keletkező por és egyéb szennyező anyagok terjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. Amennyiben az építési munkák során a meglévő szegély is átépítésre kerül, akkor úgy kell a szegélyt kialakítani (lesüllyeszteni), hogy a hulladéktároló edények mozgatása sérülésmentesen biztosítható legyen annak ürítésekor.
   
2.2.4.2. A zöldterületen aszfalt-törmeléket elhelyezni - ideiglenes jelleggel is - tilos.

2.2.5. Közhasználatú zöldterületen tartandó rendezvényre vonatkozó speciális előírások    
Közhasználatú zöldterületen rendezvényt tartani jegyzői jóváhagyás hiányában csak 23 óráig lehet. Rendezvény tartása iránti kérelemhez a Kezelő csak abban az esetben járul hozzá, ha a Használó kérelmében a rendezvény során keletkezett hulladék összegyűjtését és elszállítását a Kezelőtől megrendeli, vagy vállalja, hogy a rendezvény befejezését követően azonnal, de legkésőbb a befejezéstől számított 8 órán belül a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról saját hatáskörben gondoskodik. Ennek elmaradása esetén a határidő lejártát követően az előírt feladatot a Kezelő végzi el, a számlával igazolt teljesítést, pedig a Használó köteles a számlán megjelölt időpontban megtéríteni.
Amennyiben a rendezvény zöldterületet is igénybe vesz, akkor a 2.1.1. és a 2.1.6. pontokban előírtak a rendezvényre is vonatkoznak.   

2.2.6. A kivitelezéssel érintett zöldterületen a helyreállítás során visszakerülő föld tömörítésére vonatkozó rendelkezések    

A kivitelezéssel érintett zöldterületen a helyreállítás során visszakerülő föld tömörítéséről gondoskodni kell, melynek elvégzéséről hiteles jegyzőkönyvet kell készíteni. A földkábelek fektetését követően a pontszerű bontás kivételével legalább 10 m hosszan érintett zöldterületi szakasz esetében legalább két helyről, ennél hosszabb szakasz esetén 10 méterenként, 100 métert meghaladó hosszúságú zöldterület esetében 50 méterenként kell a tömörségi vizsgálatot elvégezni. A vizsgálati jegyzőkönyvben a mintavétel pontos - egyértelműen beazonosítható - helyét jelezni kell. A jegyzőkönyvet a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásakor a Kezelő képviselője részére át kell adni.     

2.2.7. Adatszolgáltatási kötelezettség   

A kivitelezéssel érintett nyomvonalas létesítmény elhelyezkedéséről a megvalósulási dokumentációt és a digitális állományt - DWG vagy ITR formátumban, mágnes- vagy CD lemezen, vagy e-mailben - a műszaki átadás-átvételi eljáráson a Kezelő részére át kell adni, illetve e-mailen (vagyonkezeles@gyorszol.hu) meg kell küldeni.   


2.2.8. A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásának biztosításával összefüggő szabályok   

2.2.8.1. A Használó a kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelemben köteles jelezni a Kezelő felé, amennyiben az általa végzett, hozzájáruláshoz kötött tevékenység a hulladékszállítási közszolgáltatást korlátozza, vagy megakadályozza.    

2.2.8.2. A kivitelezési munkálatok során körültekintéssel kell dolgozni a közterületen lévő utcabútorok környezetében. Biztosítani kell az utcában a rendszeres hulladékszállítás feltételeit. Amennyiben a kivitelezés forgalom-korlátozással jár, úgy az építési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal kérjük Társaságunk Ügyfélszolgálatával (06-96-516-613), felvenni a kapcsolatot.
 Amennyiben a kivitelezés forgalomkorlátozással jár, úgy az építési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal a közszolgáltatás akadálytalan ellátásának a biztosítása érdekében kérjük Társaságunk Hulladékgazdálkodási üzletággal (06-96-516-600 /144 és /146-os mellék) felvenni a kapcsolatot.

2.2.8.3. Az egyeztetés körében a Használó köteles legalább egy héttel a munkák megkezdését megelőzően az érintett ingatlantulajdonosokat írásban tájékoztatni a hulladékszállítási közszolgáltatás rendjének változásáról. Az értesítést családi házak esetében levél formájában, Társasházak esetében a közös használatú helyiségben kihelyezett hirdetmény formájában kell megtenni és egy példányban a közös képviselőnek is át kell adni (elérhetőségében igény esetén segítséget adunk). Az értesítés tartalmazza a változás okát, határidejét, a hulladékgyűjtés rendjének módosulásának tényét, illetve azt a pontos helyszínt, ahová a hulladékgyűjtő edényeket a járatnapon a kivitelezés időtartama alatt ki kell helyezni. Az értesítések postázásának, illetve kihelyezésének elmaradásából fakadó kárért a Használó anyagi felelősséggel tartozik.     

2.2.8.4. Olyan kivitelezési feladat esetében, melynek során az ingatlantulajdonos számára a hulladékgyűjtő edények mozgatása többletterhet jelent, a Használó köteles az edények ki- és behelyezéséről gondoskodni. Egyedi igény esetén a hulladékgyűjtő edények mozgatására a használó jogosult a kezelő részére megbízást adni és a feladatvégzés ellenértékét a kezelő részére megfizetni.     

2.2.9. Az ár- és belvízvédelmet szolgáló töltésekre, csatornákra, árkokra, holtágakra, tározótavakra, vízi műtárgyakra vonatkozó speciális szabályok    

A Kezelő kezelésében lévő, a 2.2.9. pont hatálya alá tartozó létesítmények környezetében csak különös gondossággal, a szigetelőréteg, és/vagy a szigetelőképesség megóvása mellett lehet munkát végezni. Hatósági engedély hiányban tilos az olyan kivitelezési munka elvégzése, amely az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátását akadályozza, meghiúsítja, vagy eredményességét veszélyezteti.    

2.3. A munkaterület átadás-átvételi eljárás   

A Használó a kezelői hozzájárulás birtokában köteles előre egyeztetett időpontban, írásban helyszíni munkaterület átadás-átvételi eljárást összehívni. Az engedélyköteles tevékenység abban az esetben kezdhető meg, ha a Kezelő a munkaterületet átadta, vagy - távollétében - a munkaterület átadása ellen nem tiltakozott. Amennyiben a Kezelő a munkaterület átadás-átvételi eljáráson személyesen nem vesz részt, úgy a Használó az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt köteles az érintett zöldterületről digitális fényképet készíteni, valamint azt, a műszaki átadás-átvételi eljárásra szóló meghívóban a Kezelő részére eljuttatni.


3. Zöldterületek helyreállításával kapcsolatos szabályok   

3.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás   

A Kezelő köteles a munkát a Használó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Hozzájárul a Kezelő a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz, ha a Használó a zöldterület helyreállítására irányuló kötelezettségét a 3.2. pontban szabályozott szerződés útján kívánja teljesíteni. Amennyiben a Kezelő a műszaki átadás-átvételi eljáráson képviselői útján nem vesz részt, úgy a meghirdetett időponttól számított 8 napon belül írásban küldi el nyilatkozatát.
Amennyiben a zöldterület helyreállítása az előírásoknak megfelelően megtörtént, akkor a Kezelő intézkedik a jóteljesítési biztosíték felszabadításáról, illetve az összeg 15 munkanapon belül történő visszautalásáról.
Amennyiben nem felel meg a zöldterületi helyreállítás az előírásoknak, illetve a bontási engedély kiadásánál előírt Kezelői hozzájárulásnak, akkor a jóteljesítési biztosíték fedezete alapján a Kezelő a helyreállítást a kapacitás helyzetétől függően elvégzi, vagy elvégezteti.

3.1.1. A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz való hozzájárulás megtagadása   

A Kezelő részéről a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához való hozzájárulás megtagadható, ha    

- a munkaterület átadása a Kezelő távollétében történt és a Használó az érintett zöldterületről az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt digitális fényképet nem készített, vagy azt a műszaki átadás-átvételi eljárásra szóló meghívóban a Kezelő részére nem juttatta el,

- a Használó a kezelői hozzájárulásban rögzített - a zöldterület helyreállításával, a növényanyag átültetésével, pótlásával, cseréjével, az utcabútorok és egyéb berendezések el-, vagy visszaszállításával kapcsolatos -  kötelezettségeit az előírt határidőre nem teljesítette,

- a Használó a kivitelezéssel érintett zöldterületen a helyreállítás során visszakerülő föld tömörítéséről, vagy annak előírásszerű igazolásáról nem gondoskodott,   

- a Használó a megvalósulási dokumentációt (különös tekintettel a digitális térképi megjelenítéshez szükséges adatok átadására) nem vagy nem az előírt formában és időpontban juttatta el a Kezelőhöz.   

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához való hozzájárulás megtagadása esetén a hiányzó feltételek teljesítésére Kezelő póthatáridőt ír elő.    

3.1.2. Eljárás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához való hozzájárulás megtagadása esetén

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtagadása esetén a Használó utó-felülvizsgálati eljárást köteles kezdeményezni. Az utó-felülvizsgálati eljárást követően a műszaki átadáshoz a Kezelő abban az esetben járul hozzá, ha a póthatáridővel érintett előírások teljesülnek.

3.2. Szerződéses lehetőség a zöldterület helyreállítására   

A Kezelő lehetőséget biztosít egy naptárévre szóló zöldterület helyreállítás tárgyában kötendő keretszerződés létrehozására. Keretszerződés alkalmazása esetén a Kezelő és a Használó az igénybevett zöldterületek helyreállítására átalánydíjat határoznak meg 8 napos fizetési határidővel. A Használó vállalja, hogy a helyreállítást követően a Kezelő számlája alapján a helyreállítás költségét megfizeti.   


4. Az általános szerződési feltételek módosítása, visszavonása    

4.1. Módosítás és visszavonás   

A Kezelő az általános szerződési feltételeket saját hatáskörben írásban bármikor módosíthatja, visszavonásáról intézkedhet, a folyamatban lévő ügyeket csak egyeztetés után érinti.    

4.2. Az általános szerződési feltételek közzététele   

A Kezelő vállalja, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek hatályos változatának megismerését központi telephelyén, valamint honlapján lehetővé teszi. www.gyorszol.hu 


5. Adatkezelési, minőség- és környezetirányítási rendelkezések   

5.1. A Használó tudomásul veszi, hogy a Kezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabály alapján a szerződésben megadott személyes adatokat a kapcsolattartás biztosítása érdekében rögzíti és kezeli. A Kezelő vállalkozási feladatok ellátásával összefüggő adatok kezelésére vonatkozó nyilvántartási azonosító száma: 1354-0002.   

5.2. A Használó a szerződés teljesítése során a Kezelőnél működő, az ISO 9001:2000 és az ISO 14001:2004 számú szabványon alapuló Minőség- és Környezetirányítási rendszer rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles eljárni.   

Az ÁSZF 2010. 10. 01-től hatályos   


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
68/2003. (XII. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról
15.§
(2) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edény biztosításáról és üzemeltetéséről, illetve a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, szükség esetén fertőtlenítéséről. A vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője a terület és a közvetlenül a rendezvényt megközelíthető utak tisztántartásáról is köteles gondoskodni.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
68/2003. (XII. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról
9.§
A tulajdonos, használó köteles gondoskodni:
a.) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, illetve a hó eltakarításáról,
b.) az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, illetve szakszerű, kiépített vízelvezetés megléte esetén az abba történő bevezetésről,
c.) a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről az épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarításáról,
d.) a járdán, valamint a járda és az úttest között felburjánzó gaz eltávolításáról a burkolat rongálása nélkül,
e.) az ingatlannal határos járdaszakasz illetőleg ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,
f.) a járdaszakasz melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok,
g.) járda hiányában az úttestig terjedő teljes területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásáról. A tulajdonos, használó gondozási és tisztítási kötelezettsége az ingatlan valamennyi oldalára kiterjed.

A dokumentum .pdf formátumban itt etölthető.

Galéria - Ingatlan

gyorszol facebook logo
Május 2020
H K Sz Cs P Sz V
     1
2
3

5


8
9
10


13
14

16
17

19
20
21

23
24

26
27


30
31
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató